Regulamin sklepu internetowego

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu Internetowego: inveray.com, w tym m.in. zasady składania zamówień na towary, dostarczania zamówionych towarów, sposób i termin uiszczania zapłaty, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy, reklamacją oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Klienci Sklepu Internetowego korzystając z niego, potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

3. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez klienta, które mogą utrudnić realizację zamówienia. Podanie fałszywych danych może być obarczone odpowiedzialnością karną.

5. Organizator jest uprawniony do odmowy świadczenia usługi osobom, które dostarczyły informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 3, naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu lub w innych przypadkach, o których mowa w Regulaminie.

6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Klienta.

§2. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

 • Klient – podmiot, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
 • Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Właścicielem Sklepu;
 • Właściciel Sklepu – JKop Trade Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 21/2, 81-706 Sopot (pełne dane kontaktowe administratora danych).

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości, Administrator zastrzega sobie prawo do interpretacji pojęć niezdefiniowanych w niniejszym Regulaminie.

§3. Tryby nabywania towarów

1. Nabycie Towarów w Sklepie Internetowym możliwe jest za pośrednictwem uprzedniej rejestracji konta oraz w trybie jednorazowego zakupu.

2. Rejestracja konta jest nieodpłatna.

3. W celu rejestracji konta, klient powinien wypełnić formularz udostępniony przez Właściciela Sklepu na Stronie Internetowej i przesłać go drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

4. Rejestracja konta jest niemożliwa bez uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Fakultatywnie Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z prowadzeniem marketingu oferowanych produktów.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na podany adres e-mail potwierdzenie Rejestracji przez Właściciela Sklepu.

6. Klient może w dowolnej chwili modyfikować podane podczas rejestracji konta dane bądź je usunąć, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Klient chcący dokonać zakupów w trybie jednorazowego zakupu wypełnia formularz kontaktowy po wypełnieniu, którego przekierowywany jest do płatności. Nabycie towarów tą drogą nie skutkuje rejestracją konta. O szczegółach transakcji Klient informowany jest drogą mailową na podany przy zakupie adres e-mail.

§4. Złożenie zamówienia towaru

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowej przez 7 dni w tygodniu pod warunkiem dostępności Strony Internetowej. Rozpatrywanie zamówień i sprzedaż realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po stronie Klienta powstaje obowiązek zapłaty określonej kwoty. Złożenie zamówienia nie stanowi gwarancji, że zamówiony Towar jest dostępny.

3. Po złożeniu i opłaceniu przez Klienta zamówienia, Właściciel Sklepu przesyła na trwałym nośniku na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy, a także opłacenia Towaru i złożenia zamówienia. Informacja o potwierdzeniu opłacenia i złożenia zamówienia jest oświadczeniem Właściciela Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 2 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4. Właściciel Sklepu przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o wysyłce zamówienia.

5. Jeżeli Towar jest niedostępny, Klient zostanie o tym poinformowany. Właściciel Sklepu ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, a jeżeli Klient zapłacił za Towar, Właściciel Sklepu dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto bankowe wskazane przez Klienta.

6. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Sklep Internetowy może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego Towaru w późniejszym terminie, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Brak zgody Klienta daje Sklepowi Internetowemu prawo do odstąpienia od Umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Klienta.

§5. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość przyznawania kodów rabatowych na produkty nieprzecenione na Stronie Internetowej.

2. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

3. Klient może zapłacić za zamówione towary za pośrednictwem bezpiecznych zewnętrznych systemu płatności:

 • Przelewy24, obsługiwany przez https://www.przelewy24.pl/. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Właściciela Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Właściciela Sklepu informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta;
 • Kartą płatniczą obsługiwaną przez PayPro, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Właściciela Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od PayPro informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności. Dostępne są płatności kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 • PayU, obsługiwany przez: https://poland.payu.com/, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Właściciela Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz otrzymaniu informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta;
 • PayPal, obsługiwany przez https://www.paypal.com/, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Właściciela Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz otrzymaniu informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta;
 • Blik, obsługiwany przez https://blik.com/, w tym przypadku Klient poprzez wprowadzenie jednorazowego kodu potwierdzi dokonanie płatności, a Właściciel Sklepu przesyła potwierdzenie jej dokonania.

4. Klient jest każdorazowo informowany przez Właściciela Sklepu na Stronie Internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, Właściciel Sklepu odstąpi od Umowy sprzedaży i prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§6. Dostawy

1. Koszty dostawy ponosi Klient.

2. Właściciel Sklepu zobowiązany jest do dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Właściciela Sklepu: dostawa firmą kurierską UPS, Inpost, kurier zwykły. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu zamówienia.

4. Dostawa towarów następuje na adres wskazany w złożonym w Sklepie Internetowym zamówieniu od 24 godzin do 21 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia płatności.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Właściciela Sklepu oraz faktura VAT/paragon obejmujący dostarczane Towary.

6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, kurier pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez kuriera, Właściciel Sklepu skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

8. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Właściciel Sklepu domniemywa, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

9. Podpis Klienta jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

10. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę wpłynięcia na serwer pocztowy Klienta korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§7. Pozostałe świadczone usługi

1. Pozostałe świadczone przez Właściciela Sklepu usługi to:

Formularz kontaktowy;

Newsletter;

Utrzymywanie kont Klientów w Sklepie Internetowym.

2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu. Właściciel Sklepu zastrzega jednak sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Właściciela Sklepu.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu udostępniony przez Właściciela Sklepu formularz. Po przesłaniu wypełnionego formularzaKlient otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zapisania się do Newslettera. Z tą chwilą Właściciel Sklepu świadczy drogą elektroniczną Klientowi usługę informowania o nowych produktach lub usługach będących w asortymencie Właściciela Sklepu.

5. Zgoda na korzystanie z usługi Newsletter jest zamówieniem przesyłania informacji handlowej, o czym jest mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

6. Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, określony temat wiadomości, informacje o produktach lub usługach oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

8. Usługa Utrzymywanie kont Klientów w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

9. Właściciel Sklepu jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Właściciela Sklepu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Właściciel Sklepu zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§8. Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Właścicielowi Sklepu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Właściciela Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Właściciela Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Właściciel Sklepu przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Właściciel Sklepu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Właścicielowi Sklepu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, jeśli Konsument ten koszt poniósł. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Właściciela Sklepu, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Właścicielowi Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Właściciela Sklepu przed upływem tego terminu.

7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Właściciel Sklepu informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności przyjmuje się, że zwracany Towar powinien być nieotwarty, nieużywany i posiadać nienaruszone zabezpieczenia. Przyjmuje się, że Towar, z którego zerwano folię zabezpieczającą, jest towarem używanym, którego wartość uległa zmniejszeniu do 0% wartości początkowej z uwagi na szczególne cechy i przeznaczenie Towaru.

10. Właściciel Sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§9. Rękojmia i reklamacje

1. Właściciel Sklepu zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Właściciel Sklepu jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Właściciel Sklepu może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

4. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Właściciel Sklepu.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Właściciela Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Właściciel Sklepu.

6. Właściciel Sklepu odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

7. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.

8. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Właściciela Sklepu.

9. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamacjęustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

10. Klient może zgłosić Właścicielowi Sklepu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Sklepu. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: office@inveray.com

11. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu wraz z dowodem zakupu towaru. Zaleca się, aby informacje zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym zawierały także m.in.: datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie związane ze zgłoszeniem reklamacyjnym, preferowany sposób poinformowania o sposobie załatwienia sprawy.

12. Zaleca się, aby Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym podał dane kontaktowe, jak: adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

13. Właściciel Sklepu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi, która może w swej treści dotyczyć prośby
o uszczegółowienie problemu, gdyby został opisany w sposób niepozwalający na obiektywne rozpatrzenie reklamacji.

§10. Wymagania techniczne

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

3. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

4. Poprawne działanie Sklepu Internetowego nie jest gwarantowane dla każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania Klienta.

5. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu niepoprawnego działania Sklepu Internetowego lub jego poszczególnych funkcji.

6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§11. Postanowienia końcowe

1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: inveray.com odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Koszty wynikające z korzystania z Internetu przez Klienta obciążają go osobiście.

4. Właściciel Sklepu zastrzega możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu, niemniej o każdej znaczącej zmianie będzie informować Klienta przy pierwszym kontakcie.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedażystrony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksucywilnego, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy o prawach konsumenta.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 04.05.2021 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.